mam velo op d'schaff

Initiative "Mam Vëlo op d'Schaff"

Initiative "Mam Vëlo op d'Schaff"

Tëscht dem 15. Mai an dem 31. Juli 2019 hun sech eng Partie Mataarbechter vun der Monnerecher Gemeng un der Initiative "Mam Velo op d'Schaff" bedeelegt an sin esou oft wi méiglech mam Vëlo ob d'Schaff komm. De Schäffen- an Gemengerot seet hinnen e grousse Merci.